PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁEK * PRZEKSZTAŁCENIA * LIKWIDACJE *RESTRUKTURYZACJE * UPADŁOŚCI * OBSŁUGA KSIĘGOWA NA KAŻDYM ETAPIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Księgowość w upadłości

BankructwoPostępowanie upadłościowe wymaga rzetelnej obsługi księgowej. Syndyk w natłoku
obowiązków, jakie niesie za sobą postępowanie upadłościowe, nie ma możliwości samodzielnie zająć się zagadnieniami finansowo-księgowymi. W tej sytuacji nie warto podejmować zbędnego ryzyka. Dzięki naszemu doświadczeniu w obsłudze księgowej postępowań upadłościowych wspieramy syndyków na każdym etapie postępowania.

Rachunkowość spółki w upadłości różni się od standardowej księgowości firmowej. Ze względu na cel postępowania upadłościowego, kluczowym zadaniem księgowego w tym procesie jest zapewnienie pełnego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej Spółki oraz zachowanie przez firmę przejrzystości i wiarygodności w oczach sądu, oraz innych interesariuszy.

Księgowość w sytuacji upadłości spółki jest specyficznym procesem, który podlega ściśle określonym regulacjom i procedurom. Upadłość oznacza, że firma nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań wobec wierzycieli i w związku z tym jej działalność nie może być kontynuowana. W związku z powyższym proces księgowości staje się kluczowym elementem zarządzania majątkiem i długami firmy. W rachunkowości upadłego należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • obowiązki w zakresie zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych i ich konsekwencje w sprawozdawczości bilansowej i podatkowej,
  • zasady sporządzenia sprawozdań finansowych, zwłaszcza w sytuacji objęcia jego treścią niepełnego roku sprawozdawczego,
  • obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji,
  • obowiązek dokonania wyceny aktywów i pasywów, przy uwzględnieniu braku kontynuacji działalności,
  • obowiązek utworzenia i ewentualnego korygowania rezerw na przewidywane koszty i straty spowodowane utratą zdolności do kontynuacji działalności oraz rezerw na przyszłe zobowiązania, a w szczególności straty z operacji gospodarczych w toku,
  • konieczność szczególnej prezentacji kapitałów własnych,
  • zapewnienie bieżącego dostępu do danych podlegających raportowaniu do sądu.

Co ważne, ogłoszenie upadłości spółki, nie zwalnia jej kierownika z obowiązku bieżącej ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz raportowania, w tym w szczególności okresowego składania deklaracji podatkowych. Wiąże się to z koniecznością wykonywania szeregu codziennych obowiązków w zakresie księgowości w szczególnych warunkach podmiotu nieprowadzącego działalności operacyjnej.
Więcej informacji na temat rachunkowości upadłego można znaleźć na naszym blogu Firmowy blog - porady z zakresu księgowości i finansów (erachunkowe.pl)

Zapraszamy do współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych podmiotów postawionych w stan upadłości. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z syndykami.