PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁEK * PRZEKSZTAŁCENIA * LIKWIDACJE *RESTRUKTURYZACJE * UPADŁOŚCI * OBSŁUGA KSIĘGOWA NA KAŻDYM ETAPIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Ulga na zabytki - odliczenie w PIT za 2022

06-03-2023

 

Remont

Podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami zabytku nieruchomego (nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, lub choćby lokalu w budynku wpisanym do rejestru zabytków), którzy ponieśli w roku podatkowym (począwszy od 2022 r.) wydatki na:

  • wpłaty na fundusz remontowy
  • na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane,

dotyczące zabytkowej nieruchomości albo na nabycie takiego zabytku, będą mogły skorzystać z ulgi podatkowej – powszechnie zwanej ulgą na zabytki.

CEL ULGI

Ulga na zabytki polega na prawie odliczenia od podstawy opodatkowania części poniesionych w roku podatkowym wydatków, w tym:

  • 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku nieruchomego (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków),
  • wydatku na nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, nie więcej jednak niż kwoty odpowiadającej iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku (WAŻNY LIMIT – kwota odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł). Ulga w tym zakresie dotyczy tylko wydatków na nabycie zabytkowej nieruchomości poniesionych w roku 2022 r.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI?

Z ulgi na zabytki skorzystać mogą podatnicy PIT opłacających podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych, którzy ponieśli w 2022 r. wydatki, o których mowa powyżej.

WARUNKI - WPŁATY NA FUNDUSZ REMONTOWY

Aby skorzystać z ulgi należy:

  • być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku,
  • posiadać dowód wpłaty lub zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową bądź spółdzielnię mieszkaniową o wysokości dokonanych w roku podatkowym wpłat.

WARUNKI - WYDATKÓW NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE:

Aby skorzystać z ulgi należy:

  • być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku,
  • posiadać sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych prac – w przypadku zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
  • posiadać sporządzone na piśmie zalecenia konserwatorskie – w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków,
  • posiadać fakturę wystawioną przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

KIEDY DOKONAĆ ODLICZENIA

Odliczenia wpłat na fundusz remontowy, wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane należy dokonać w zeznaniu podatkowym PIT składanym za rok podatkowy, w którym wydatki zostały poniesione.

Odliczenia wydatków na nabycie zabytku nieruchomego dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym po raz pierwszy na rzecz tego zabytku nieruchomego poniesiono wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

GDY NIE OSIĄGNĘLIŚMY WYSTARCZAJĄCEGO DOCHODU

W przypadku, gdy kwota rocznego dochodu/przychodu jest niższa niż kwota przysługującego odliczenia, podatnik może odliczać kwotę nieznajdującą pokrycia w rocznym dochodzie/przychodzie przez sześć kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano odliczenia po raz pierwszy.

PRAWO DO ODLICZENIA PRZEZ MAŁŻONKÓW

W przypadku małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa ulga, może być odliczana w częściach równych lub w dowolnej proporcji ustalonej przez małżonków – bez względu na to, czy dokument potwierdzający poniesienie wydatku został wystawiony na jednego z nich bądź na obojga małżonków.

Podstawa prawna:

Art. 26hb ustawy o PIT