PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁEK * PRZEKSZTAŁCENIA * LIKWIDACJE *RESTRUKTURYZACJE * UPADŁOŚCI * OBSŁUGA KSIĘGOWA NA KAŻDYM ETAPIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Stawki CIT w 2023 r. - 19% czy 9%?

02-02-2023

 

Stawki CITSTAWKA PODSTAWOWOWA (19%)

Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynosi 19% podstawy opodatkowania, którą stanowi dochód uzyskany w roku podatkowym.

 

STAWKA PREFERENCYJNA (9%)

Podatnicy prowadzący działalność na mniejszą skale, po spełnieniu nw. warunków mają prawo korzystać z preferencyjnej stawki podatku CIT wynoszącej 9% podstawy opodatkowania. Co ważne, stawka preferencyjna nie znajduje zastosowania do przychodów (dochodów) z zysków kapitałowych. W uproszczeniu można bezpiecznie przyjąć, iż znajduje ona zastosowanie wyłącznie w zakresie przychodów z podstawowej działalności.
Warunki zastosowania stawki preferencyjnej CIT:

 • przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 2 mln euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł (w 2023 r. limit ten wynosi 9.357.000 zł). Przepisy nie precyzują w jaki sposób ustalić kwotę przychodu, o którym mowa powyżej, nie określają o jakie konkretnie przychody chodzi, ale zwykle uwzględnia się tu wszystkie przychody podatnika uzyskane zarówno z działalności gospodarczej, jak i z zysków kapitałowych, bez kwoty podatku VAT.
 • podatnik posiada status małego podatnika lub jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej.
  Małym podatnikiem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży brutto (wraz z VAT) nie przekroczyła w ubiegłym roku równowartości kwoty 2 mln EUR, wg kursu średniego NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku, w zaokrągleniu do 1 tys. zł (w 2023 r. limit ten wynosi 9.654.000 zł).

Warto pamiętać, iż z preferencyjnej 9% stawki CIT podatnicy mogą korzystać także na etapie ustalania miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy, za okresy w których ich przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczyły ww. limitu.

 

WYŁĄCZENIA

Ustawodawca przewidział cały szereg wyłączeń od prawa do stosowania obniżonej 9% stawki CIT. Przede wszystkim, nie ma ona zastosowania do podatnika, który został utworzony wskutek następujących działań o charakterze restrukturyzacyjnym:

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inna spółkę,
 • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną,
 • przez osoby, które wniosły na poczet kapitału uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości rynkowej przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 tys. euro przeliczonej według średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku,
 • przez osoby, które wniosły tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału, składniki majątku uzyskane w wyniku likwidacji innych podatników CIT, jeżeli wnoszący posiadali udziały (akcje) tych likwidowanych podatników,
 • jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości rynkowej przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 tys. euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku.

W ww. przypadkach podatnik nie może stosować 9% stawki CIT w roku podatkowym, w którym rozpoczął prowadzenie działalności oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Preferencyjnej 9% stawki podatku CIT nie mogą również stosować podatkowe grupy kapitałowe.

Ponadto preferencyjnej 9% stawki CIT nie stosuje się do:

 • spółki dzielonej,
 • podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet jego kapitału:
  1. uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości rynkowej przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 tys. euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1 tys. zł lub
  2. składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

- w roku podatkowym, w którym dokonano podziału spółki albo wniesiono wkład oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Podstawa prawna:
Art. 19 CIT
Art. 7b CIT
Art. 4a pkt 10 CIT
Art. 4a pkt 21 CIT