PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁEK * PRZEKSZTAŁCENIA * LIKWIDACJE *RESTRUKTURYZACJE * UPADŁOŚCI * OBSŁUGA KSIĘGOWA NA KAŻDYM ETAPIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

05-12-2022

 

Długopis i kalkulator na dokumentachKwestię badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych reguluje ustawa o rachunkowości, klasyfikując te podmioty oraz wprowadzając określone progi kwotowe, których przekroczenie wiąże się z powstaniem przedmiotowego obowiązku.

Przedsiębiorstwa zobowiązane do badania sprawozdań finansowych

Ustawa o rachunkowości określa cały szereg jednostek zobowiązanych do badania sprawozdań finansowych, ale w tym miejscu skupię się na klasycznych przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą, które w art. 64 ust. 1 pkt 4 zostały określone jako „pozostałe jednostki”, wśród których można wskazać w szczególności:

 • spółki z o.o.,
 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki cywilne oraz
 • przedsiębiorstwa osób fizycznych

Podmioty te podlegają obowiązkowi badania sprawozdania finansowego jeżeli w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe (np. w odniesieniu do sprawozdań za 2022 r. uwzględnia się dane za 2021 r.), spełniły co najmniej dwa z poniższych trzech warunków

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 50 osób
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro

Ww. kwoty wyrażone w walucie euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie NBP, na dzień bilansowy.

Jako odrębną kategorię ustawodawca potraktował spółki akcyjne, które z wyjątkiem tych znajdujących się na dzień bilansowy w organizacji, są zawsze zobowiązane do poddania swoich sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta, bez względu na poziom zatrudnienia oraz poziom osiąganych przychodów i wartość aktywów bilansu (art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

Kto jeszcze podlega obowiązkowi badania sprawozdań finansowych?

Ponadto do podmiotów zobowiązanych do badania sprawozdań należy zaliczyć również:

 • banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, główne oddziały i oddziały zakładów ubezpieczeń, główne oddziały i oddziały zakładów reasekuracji oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz alternatywne spółki inwestycyjne,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego.

Badaniu podlegają również sprawozdania spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR, roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.
Obowiązkowo muszą poddać badaniu swoje sprawozdania finansowe również te jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych.

Podstawa prawna:
Art. 64 ustawy o rachunkowości,
Art. 14b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
Art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wróć do wszystkich wpisów blogowych