PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁEK * PRZEKSZTAŁCENIA * LIKWIDACJE *RESTRUKTURYZACJE * UPADŁOŚCI * OBSŁUGA KSIĘGOWA NA KAŻDYM ETAPIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI


Mały ZUS PLUS 2023

24-01-2023

 

kalkulator z pieniędzmi

CO TO JEST ULGA MALY ZUS PLUS

Mały ZUS Plus to ulga, która pozwala osobom prowadzącym działalność gospodarczą na płacenie niższych składek na ubezpieczenie społeczne, ustalanych proporcjonalne do osiąganego dochodu.

 

KTO JEST UPRAWNIONY DO ULGI MAŁY ZUS PLUS?

Ulga powszechnie znana pod nazwą „Mały ZUS Plus” jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 120 tys. zł oraz prowadzili działalność gospodarcza co najmniej przez 60 dni kalendarzowych. W związku z tym Mały ZUS Plus nie jest dostępny w pierwszym roku działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca może korzystać z tej ulgi i płacić niższe składki ZUS łącznie przez 36 miesięcy w okresie 5 lat.

 

KTO NIE MOŻE ROZLICZAĆ SKŁADEK W OPARCIU O MAŁY ZUS PLUS?

Mały ZUS plus jest przewidziany dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie jest jednak dostępny dla:

  • twórców,
  • artystów,
  • osób wykonujących wolny zawód oraz 
  • wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Mały ZUS plus nie jest również dostępny dla osoby wykonującej w ramach działalności gospodarczej te same zadania, które wykonywała dla byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Warto zwrócić uwagę na kwestię pojęcia wolnego zawodu. Zgodnie z powyżej określonymi włączeniami podleganie pod ubezpieczenie społeczne i zdrowotne także z tytułu innej pozarolniczej działalności w zakresie wykonywania wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, wyklucza stosowanie ulgi Mały Zus Plus.
W tej ustawie wolny zawód jest zdefiniowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez: lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Definicja wolnego zawodu w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym jest bardzo szeroka, a lista zawodów bardzo długa. Wszystko to powoduje liczne wątpliwości co do możliwości zastosowania przedmiotowej ulgi.
Warto zwrócić uwagę na interpretację z dnia 19 maja 2021 r. nr DI/200000/43/325/2021 w indywidualnej sprawie, w której ZUS Oddział w Lublinie uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, potwierdzając prawo osoby wykonującej zawód rzeczoznawcy do zastosowania ulgi, co uzasadnił m.in. tym, iż nawet osoby wykonujące wolne zawody, po dopełnieniu obowiązku uzyskania wpisu do CEIDG, są uważane za osoby wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. W związku z powyższym taki przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z ulgi Mały ZUS Plus.

 

MAŁY ZUS PLUS A SKŁADKA ZDROWOTNA

Ulga Mały ZUS Plus dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenie społecznie i nie obejmuje składki zdrowotnej. Składki zdrowotne należy ustalać na ogólnych zasadach, określonych dla stosowanej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania dochodów / przychodów z prowadzonej działalności.

LIMIT SKŁADEK

Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach ulgi Mały Zus Plus są wyliczane w oparciu o dochód za poprzedni rok.
Podstawa składek na ubezpieczenia społeczne jest ograniczona dolnym i górnym limitem:

  • dolnym limitem jest 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (1047 zł w 2023 r.)
  • górny limit to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok (4161 zł w 2023 r.).

TERMIN ZGŁOSZENIA

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozliczać składki w oparciu o zasady ulgi Mały ZUS Plus są ograniczeni terminem zgłoszenia – do 31 stycznia danego roku.
Wyjątkowo przedsiębiorca, który wykonywał działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku (nie korzystając z Małego ZUS-u plus), następnie dokonał zawieszenia działalności gospodarczej, a w roku bieżącym chce ją wznowić, to w takim przypadku zgłoszenie uprawniające do tej ulgi musi być dokonane w terminie 7 dni od dnia wznowienia działalności.
WAŻNE! Nie zgłoszenie się w terminie do ulgi oznacza rezygnację z niej.

DOKUMENTACJA

Dokumenty zgłoszeniowe, które należy złożyć aby skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus to:
1) wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia 2022 r. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ale nie korzystałeś z ulgi,
2) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA, a w przypadku gdy podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92.

Jeśli korzystałeś z Małego ZUS-u Plus w grudniu ubiegłego roku i nadal chcesz korzystać z tej ulgi, nie przekazujesz żadnych dokumentów zgłoszeniowych.

REZYGNACJA Z ULGI MAŁY ZUS PLUS

Zrezygnować z ulgi można w każdym czasie, a więc także po dniu nabycia do niej prawa. Nie zgłoszenie się do ulgi w terminie jest również uznawane za rezygnację.
Co ważne rezygnacja jest nieodwołalna. Oznacza to, że za miesiąc, w którym zrezygnujesz oraz pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku kalendarzowego będziesz opłacał składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.