PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁEK * PRZEKSZTAŁCENIA * LIKWIDACJE *RESTRUKTURYZACJE * UPADŁOŚCI * OBSŁUGA KSIĘGOWA NA KAŻDYM ETAPIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Limity bilansowe i podatkowe na rok 2023

05-12-2022

 

Praca z laptopem i kalkulatoremUstawa o rachunkowości, a także ustawy podatkowe określają limity kwotowe, które decydują o określonych obwiązkach przedsiębiorców, jak również o możliwości skorzystania przez nich z pewnych uprawnień, w szczególności decydują o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, o posiadaniu statusu małego podatnika, prawa do opodatkowania w formie ryczałtu czy prawa do jednorazowej amortyzacji środków trwałych.
W związku z tym, iż limity te zostały wyrażone w walucie euro, należy je przeliczyć na złote według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku.

Przychody a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

W 2023 r. limit do ustalenia obowiązku prowadzenia usług rachunkowych wyniesie 9.654.400 zł (2 mln euro x 4,8272 zł).

Status małego podatnika

Mały podatnik na gruncie ustaw podatkowych.

W 2023 r. status małego podatnika będzie posiadał podatnik, u którego w 2022 r. wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczy kwoty 9.654.000 zł (2 mln euro × 4,8272 zł, w zaokrągleniu do 1 tys. zł).

Mały podatnik na gruncie przepisów o VAT.

W 2023 r. status małego podatnika będzie miał podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto w 2022 r. nie przekroczyła 5.793.000 zł (1,2 mln euro × 4,8272 zł - w zaokrągleniu do 1.000 zł). Zgodnie z pakietem Slim VAT 3, który ma wejść w życie w trakcie 2023 roku, limit ten ma wynieść 9.654.000 zł (2 mln euro × 4,8272 zł - w zaokrągleniu do 1.000 zł).
W przypadku podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie lub będących agentem, u których kwota prowizji brutto za wykonane usługi w 2022 r. nie przekroczyła 217.000 zł (45 tys. euro × 4,8272 zł - w zaokrągleniu do 1.000 zł).

Jednorazowa amrotyzacja - maksymalna kwota odpisu

W 2023 r. limit jednorazowej amortyzacji środków trwałych będzie wynosił 241.000 zł (50 tys. euro × 4,8272 zł, w zaokrągleniu do 1.000 zł).

Limit przychodów a prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W 2023 r. podatnik kontynuujący działalność będzie miał prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli jego przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki w 2022 r. nie przekroczyły kwoty 9.654.400 zł (2 mln euro × 4,8272 zł).
Natomiast uprawnieni do opłacania ryczałtu za okresy kwartalne będą ci podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki nie przekroczyły w 2022 r. kwoty 965.440 zł (tj. 200 tys. euro × 4,8272 zł).

Limit przychodów a deklaracje kwartalne w estońskim CIT

W 2023 r. prawo do składania kwartalnych deklaracji będzie przysługiwało podatnikom stosującym estoński CIT, jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) w 2022 r. nie przekroczyła kwoty 19.309.000 zł (4 mln euro × 4,8272 zł - w zaokrągleniu do 1.000 zł).

Wróć do wszystkich wpisów blogowych